Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor online bestellingen op www.protects.be

We willen u hierna graag informeren over onze algemene voorwaarden die regelen hoe we uw aankopen verwerken en afhandelen. De website www.protects.be biedt covid-19 beschermingsmaterialen en hygiëne solutions te koop of in huur aan. Protects producten zijn alle producten die we op www.protects.be aanbieden.

  1. AFSLUITEN VAN HET CONTRACT EN LEVERING VAN ARTIKELEN

1.1 Voor online bestellingen op www.protects.be, worden de contracten enkel afgesloten in de Nederlandse of Franse taal. Wanneer u Protects producten bestelt, sluit u een contract met Ever Present BV, Oude Nijvelsebaan 76, 1652 Alsemberg, BE 08 21 60 70 24.

1.2 Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel moeten toevoegen aan uw winkelmandje. U kan dan het aantal kiezen dat u wilt bestellen van het artikel. Vervolgens zal u uw klantgegevens moeten invullen, de leveringsmethode en betaalmethode moeten kiezen, en desgevallend uw promotiecode kunnen gebruiken. Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. Door op “Bestel en betaal” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u onverwijld een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen. Voor artikelen die voorafgaandelijk moeten worden betaald, is het contract bindend van zodra we betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en verzendkosten. Deze artikelen zullen pas verzonden worden van zodra we betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en verzendkosten.

1.3 Gelieve te noteren dat onze verbintenis tot levering van uw bestelling uitzonderlijk is opgeschort in de volgende situatie omdat het als een situatie van overmacht wordt beschouwd voor ons: de laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons, en indien we u onverwijld hebben geïnformeerd omtrent deze situatie. Bijkomend mogen wij het inkooprisico niet hebben aanvaard met betrekking tot de bestelde artikelen.

1.4 Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, zullen wij u onverwijld elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te kopen, aangezien wij het inkooprisico niet aanvaarden, zelfs niet voor soortgoederen (waarvan enkel het type en de eigenschappen van de goederen worden vermeld). Onder onze stock wordt de stock begrepen van Protects. Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door u betaald bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij u onverwijld zullen terugbetalen.

1.5 Wij leveren in België. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd.

  1. PRIJZEN, VERZENDKOSTEN, DRINGENDE (‘EXPRESS’) LEVERING EN EIGENDOMSOVERDRACHT

2.1 De prijzen die staan vermeld op de website, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW exclusief.

2.2 De artikelen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

2.3 Wij rekenen verzendkosten aan voor levering in België, behalve voor aankopen vanaf 299€ .

 

  1. BETALING

3.1 Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: kredietkaarten, Maestro, betaling per overschrijving en betaling via Paypal. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.

3.2 In geval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op uw kredietkaart worden aangerekend wanneer we overgaan tot verzending van uw bestelling.

3.3 De niet, of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe invorderingsprocedure. Per verstuurde interne rappel door Protects zal een forfaitaire administratieve kost van 5,50 EUR in rekening gebracht worden. Wanneer Protects de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zoals bijvoorbeeld een incassobureau, zal daarvoor een forfaitair bedrag in rekening gebracht worden van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 40 euro, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Op ieder bedrag dat niet (volledig) op de vervaldag betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling de wettelijke interest aangerekend worden. Voor elke laattijdige terugbetaling door Protects, heeft u recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, evenals op wettelijke interesten op het verschuldigd bedrag. De geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van de leveringen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

  1. KORTINGSBONNEN EN VERZILVERING

4.1 Kortingsbonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes; hun geldigheidsperiode is beperkt in de tijd.

4.2 Kortingsbonnen kunnen slechts éénmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling, en enkel binnen de gepreciseerde periode. Kortingsbonnen mogen niet worden gebruikt om cadeaubonnen aan te kopen. Gelieve te noteren dat een minimale aankoopwaarde kan zijn vereist voor het gebruik van kortingsbonnen.

4.3 De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de kortingsbon of de waarde hiervan overschrijden. Als de kortingsbon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. De waarde van kortingsbonnen zullen niet in contanten worden uitbetaald, noch zullen zij interest opleveren. Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd.

4.4 Kortingsbonnen kunnen enkel worden verzilverd vóór u de bestelling afrondt. Indien u een kortingsbon wilt verzilveren, zal u uw promotiecode moeten invullen gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, alvorens u overgaat tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om retroactief kortingsbonnen te gebruiken. Kortingsbonnen mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst, is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te cumuleren.

4.5 Indien u een kortingsbon heeft gebruikt bij uw bestelling en, ten gevolge van een herroeping door u, de totale waarde van uw bestelling kleiner wordt dan of gelijk is aan de waarde van uw kortingsbon, behouden we ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs aan te rekenen voor de artikelen die u behoudt.

  1. CADEAUBONNEN EN VERZILVERING

5.1 Cadeaubonnen zijn bonnen die kunnen worden aangekocht. Zij kunnen enkel verzilverd worden om Protects producten aan te kopen en kunnen niet worden gebruikt om andere of meer cadeaubonnen te kopen. Indien de waarde van de cadeaubon ontoereikend is voor de waarde van de bestelling, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. Indien de waarde van de cadeaubon de totale prijs van uw bestelling overschrijdt, zullen wij het verschil als tegoed op uw account ‘Mijn Protects’ crediteren.

5.2 Cadeaubonnen en tegoeden kan u enkel gebruiken vóór u uw bestelling afrondt. Indien u een cadeaubon wilt gebruiken, zal u uw cadeaucode moeten ingeven gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, maar alvorens u betaalt. Na betaling is het niet meer mogelijk om bonnen retroactief te gebruiken.

5.3 De waarde van de cadeaubonnen worden niet uitbetaald in contanten, en zullen geen interesten opleveren; ook niet wanneer u uw herroepingsrecht uitoefent.

5.4 Gelieve naar “Mijn Protects” te gaan op www.protects.be teneinde uw cadeaubonnen te verzilveren en te gebruiken op uw klantenrekening of om uw tegoedsaldo te raadplegen.

  1. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT TEN AANZIEN VAN PROTECTS ARTIKELEN

INDIEN U PROTECTS ARTIKELEN AANKOOPT, GELIEVE DE VOLGENDE INFORMATIE EN RICHTLIJNEN TE LEZEN EN TE VOLGEN.

Informatie omtrent het herroepingsrecht:

6.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 6.4 en 6.7). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

6.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post: Ever Present BV, Oude Nijvelsebaan 76, 1652 Alsemberg of per e-mail: info@protects.be) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 6.10), maar u bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en indienen via onze website www.protects.be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Beperking van het herroepingsrecht

6.3. PROTECTS voorziet goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden na openen of wijzigen van de verpakking of verbreken van een zegel. Niet-limitatief betreft dit bijvoorbeeld ons aanbod in hand- en oppervlakte ontsmetting, mondmaskers, nitril handschoenen, automatische dispensers voor ontsmetting en maatwerk of gepersonaliseerde goederen met info, communicatie, logo of design van de koper.

Gevolgen van de herroeping

6.4 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, exclusief de leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

6.5 Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in overeenstemming met artikel 9, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

6.6 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons (Ever Present BV, Oude Nijvelsebaan 76, 1652 Alsemberg, e-mail: info@Protects.be) terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

6.7 U zal de kost voor het terugzenden zelf betalen. Gelieve te noteren dat in dat geval de kosten grotendeels afhankelijk zullen zijn van de toepasselijke prijs van de verzender van uw keuze.

6.8 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6.9 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

6.10 Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:

Aan: Ever Present BV , Oude Nijvelsebaan 76, 1652 Alsemberg, e-mail: info@Protects.be

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep (**)/herroepen (*) :

— besteld op / ontvangen op (*)
— uw naam / namen:
— Uw adres:
— Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

(**) Door het invullen van dit formulier neem ik er kennis van dat, wat betreft verzegelde goederen, ik het herroepingsrecht enkel kan uitoefenen mits de oorspronkelijke verzegeling intact is. Protects heeft het recht om de herroeping alsnog te weigeren wanneer zij de goederen zonder verzegeling of met gebroken verzegeling terug ontvangt.

  1. TERUGBETALINGEN

Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Voor betalingen per overschrijving en voorafbetalingen, zal de terugbetaling gebeuren op de rekening van waaruit de betaling is geschied. Indien u kredietkaart heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw kredietkaart-rekening. Indien u een cadeaubon heeft gebruikt voor uw aankoop, zullen we het desbetreffend bedrag crediteren op uw cadeaubon-rekening.

  1. VARIA

8.1 Onze aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

8.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden bekeken op www.protects.be.

8.3 Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten.

Met vriendelijke groeten,

Protects, vertegenwoordigd door Ever Present BV, Oude Nijvelsebaan 76 te 1652 Alsemberg
BTW-nummer: BE 08 21 60 70 24

Laatst bijgewerkt 22.05.2020